Z hlediska praxe

Minimální platba a vztah k EET

EXISTUJE NĚJAKÁ MINIMÁLNÍ PLATBA ?

Ne. Stanovení minimální tržby by vedlo k nežádoucímu dělení nákupů a dalším negativním dopadům na funkčnost a efektivitu systému e-tržeb.

BUDOU SE EVIDOVAT ZÁLOHY PŘIJATÉ V HOTOVOSTI?

Ano

Ano. Například při rezervaci hotelového pokoje a složení zálohy zákazníkem, podnikatel tuto hotovostní zálohu zaeviduje. Pokud zákazník uhradí doplatek ceny v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, zaeviduje podnikatel také doplatek ceny. Záloha a doplatek nejsou v odesílaných datech o tržbě nijak provázány. Neodesílá se ani informace o tom, zda se jedná o zálohu či doplatek.

Tady pozor na 4 etapu a nezapomenout na to do té doby.

JAK TO JE SE STORNEM paragonu ?

Provést storno je samozřejmě možné. Informace o stornu bude odeslána na server Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako minusová položka. Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

Očekává se, že když bude neúměrný počet stornem, dojde nejspíše k místnímu šetření.

JAK POŽÁDAT O AUTENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Od 1.9.2016 lze již požádat o autentifikační údaje.

Bez získání těchto údajů nelze posílat tržby na finanční úřad !!!

 

Jak je získáte

O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě

Finanční správa upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu(EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

 

Více o postupu

Žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem (například datovou schránkou nebo papírově) je vadná a správce daně nebude moci autentizační údaje přidělit.

Podatel, který podá žádost nepodporovaným způsobem, bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Uvedenou vadu lze odstranit podáním nové žádosti o autentizační údaje, a to jedním z výše uvedených, zákonem stanovených způsobů.

Žádost o autentizační údaje lze elektronicky podat prostřednictvím Daňového portálu zde.

PORUCHA ZAŘÍZENÍ, VÝPADEK INTERNETU ATD.

V případě poruchy pokladního zařízení může podnikatel ve své činnosti pokračovat. Z povahy věci je však zřejmé, že nebude v daném okamžiku moci zaslat správci daně datovou zprávou údaje o evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku, která by obsahovala všechny údaje uvedené v ustanovení § 20 zákona o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), neboť bezpečnostní kód poplatníka (BKP), fiskální identifikační kód (FIK) nebo podpisový kód poplatníka (PKP) mohou být získány pouze z funkčního pokladního zařízení.

Na porušení uvedených povinností (nezaslání datové zprávy a vystavení účtenky) bude v takovém případě aplikováno ustanovení § 30 odst. 3 ZoET, podle kterého právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Liberační důvod je naplněn neodvratitelnou událostí přicházející zásahem zvenčí (např. porucha zařízení v důsledku přepětí elektrické energie, přerušení elektrické energie v důsledku překopání kabelů, zkrat v elektroinstalaci způsobivší výpadek elektrické energie i po zapnutí jističe apod., nebo náhlá porucha pokladního zařízení), který při běžném provozu pokladního zařízení vyvolá škodlivý účinek, jemuž nemohl podnikatel nikterak zabránit a nebylo možné škodlivému účinku předejít ani použitím dostupných opatření. Zároveň se může jednat o situace vedoucí k porušení povinnosti, při níž nelze objektivně nikdy na straně poplatníka vyšší úsilí vyžadovat, tj. jedná se o náhlé, nepředvídatelné a nevyhnutelné okolnosti, které poplatníkovi zabránily splnit uloženou povinnost. Na tyto případy lze aplikovat ustanovení § 30 odst. 3 ZoET, podle kterého právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Tímto prokázáním může být např. potvrzení dodavatele elektrické energie o výpadku; doklad, po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu, potvrzení od elektrikáře o době opravy apod.

Údaje o přijatých platbách po dobu nefunkčního pokladního zařízení je podnikatel povinen správci daně zaslat elektronickou cestou z funkčního pokladního zařízení dodatečně po odstranění příčin. Zákon o evidenci tržeb hovoří pouze o zasílání údajů o jednotlivých tržbách a zánik této povinnosti v případě poruch z něho nijak nevyplývá. Nicméně součástí připravované metodiky je i možnost zaslat v určitých situacích požadované údaje o tržbách přijatých v době poruchy jednou sumární částkou. Jedná se právě o situace, kdy je během poruchy přijato velké množství tržeb a požadavek k jejich jednotlivému zaslání by byl pro podnikatele nereálný nebo nadměrně zatěžující. Liberace uvedená v ustanovení § 30 ZoET by se tak vztahovala pouze na porušení zaslat údaje o tržbě řádně a včas. Zároveň by se vztahovala i na nevystavení účtenky zákazníkovi.

WEBOVÁ APLIKACE PRO EET – POSKYTOVATELEM JE ZDE FÚ

Zde je popis služby, doporučujeme si to pečlivě přečíst.

Zde skončíte vždy, když se dostanete do nějakých problému typu:

jaké prodejny a pokladní místa mám vlastně zaevidované ?

jaká byla včerejší tržba ?

byly včera nějaké storna ?

kdy mi vyprší certifikát ?

Možná to nyní zní nadbytečně, ale zkuste si představit některé běžné okamžiky např. za rok ode dneška.

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf

ÚČTENKOVÁ LOTERIE

Účtenkovou loterii bude mít pravomoc pořádat Ministerstvo financí ČR jménem České republiky.

Ačkoliv ještě probíhají debaty o její konkrétní podobě, budovaný systém s ní počítá a bude na ni připraven. O pořádání účtenkové loterie popř. dalších podpůrných opatřeních bude veřejnost s dostatečným předstihem informována.

JAKÉ JSOU ÚDAJE ZASÍLANÉ FINANČNÍ SPRÁVĚ ?

Údaji o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou jsou vždy:

 • daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • podpisový kód poplatníka (PKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údaji o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou jsou při naplnění konkrétních okolností také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Proto pozor na to, co budete v rámci svého řešení posílat !!!

E-PENĚŽENKY A ČIPOVÉ KARTY

Objevují se rady ohledně elektronických peněženek a obdobných systémů na obejití EET

 

Takže:

Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak i platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpáníkreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně. Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání je zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně, který tuto informaci zohlední v rámci analýz.

Naše rada tedy zní, do těchto systémů se nepouštět.