Tax Free aneb vrácení DPH

Jedná se o tzv. refundaci, kdy občan ze zemí mimo Evropskou unii chce při odjezdu z České republiky zažádat o vrácení daně z přidané hodnoty na zboží, které u nás zakoupil.

 

Postup: 
Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží je v §84 Zákona o DPH. Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může uplatnit osoba, která nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika. Kupující nesmí v Česku uskutečňovat žádnou ekonomickou činnost.

Nakoupené zboží nemá obchodní charakter a nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč (tj. minimálně za 2001 Kč), a toto zboží vyveze nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu.

Vyvezení zboží a potvrzení dokladu celním úřadem je pouze věcí zákazníka. Celní úřad posuzuje, zda žadatel splnil podmínky pro refundaci či nikoliv.

Pokud si nakupující od prodejce vyžádá vystavit doklad o prodeji zboží, je prodávající povinen tak učinit, a to ve dvou kopiích. Na první je uveden údaj „VAT REFUND“ a na druhé údaj „COPY“. Tento doklad od 1.4.2013 nahrazuje povinnost vyplňovat, předkládat a potvrzovat  standardizovaný tiskopis Ministerstva financí.

Doklad musí obsahovat tyto povinné údaje:

1)      obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění

2)      daňové identifikační číslo plátce

3)      rozsah a předmět zdanitelného plnění

4)      evidenční číslo dokladu

5)      den uskutečnění zdanitelného plnění

6)      sazbu a základ daně

7)      výši daně dle § 37 odst. 1

8)      výši ceny včetně daně celkem

9)      jméno a místo pobytu zahraniční osoby, která toto zboží vyveze

I přesto, že v zákoně není tato podmínka uvedena, je doporučeno, aby doklad byl vystaven ve dvojjazyčné verzi (česko-anglické), čímž se ulehčí administrativě při potvrzování dokladů celními úřady jiného státu. 

Vrácení daně se ovšem nevztahuje na všechno zakoupené zboží, vyloučeny jsou uhlovodíková paliva a maziva, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21.